Sort:  

Miło mi, że jest inspiracja. :)
Kwiatów w tym roku zatrzęsienie - drzewa w mojej okolicy całe białe.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 11746.58
ETH 380.65
USDT 1.00
SBD 0.99