You are viewing a single comment's thread from:

RE: Chochliki i greckie Boże Narodzenie.

in #polish5 years ago

Zastanawiam się czy mitologia grecka pełni ogólnie życiową rolę w historii przeciętnego Greka. Czy są kościoły Zeusa (czy coś)? Czy może jak w Polsce, stoi to gdzieś w kategorii "Klechdy domowe"

Sort:  

Nie ma kościołów Zeusa (oprócz zabytków, ruin, itp). Jednak stare wierzenia i zabobony przeplatają się w codziennym życiu z religią, jakby nieświadomie. A moze świadomie? Będę kontynuować te tematy...
PS. Zrobiłam pierniczki z polewą kajmakową :P

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27547.57
ETH 1789.55
USDT 1.00
SBD 2.76