Physalis | Miechunka

in polish •  6 months ago
ENPL
This must be one of the plants that grows seed pods way more interesting than the flowers. Their blooms are rather small and remind me of potato flowers. No flashy colours, or big petals. They will hang down on the stem, so not even very visible.To musi być jedna z tych roślin, której torebki nasienne są bardziej interesujące niż kwiaty. Same kwiaty są małe i przypominają mi kwiaty zimniaka. Żadnych szałowych kolorów i dużych płaków. Rosną sobie takie wzdłóż pędu i patrzą w dół. Nawet ich specjalnie nie widać.

Physalis miechunka pod 1.jpg

ENPL
But when the seed pods mature, they start to show what they can do! The shape of a lantern and the vivid red colour when they mature is something to admire. Even later, when the pods are left in the garden and they slowly start to fall apart, they create those beautiful, delicate skeletons. Really something amazing. No wonder I always have to take just a few more shots when I see them.Ale gdy owoce zaczynają dojrzewać, zaczyna sie pokaz! Kształ i ostry pomarańczowy kolor (w sile wieku) naprawdę robi wrażenie. Nawet póżniej, gdy pozostawione w ogrodzie zaczynają sie powoli rozkladać tworzą niesamowitą delikatną siateczkę wokół owocu. Nic dziewnego, że zawsze jak je widzę muszę zrobić jeszcze kilka zdjęć.

miechunka 3.jpg

ENPL
The fruits inside are edible. For a very long time I thought they are just a decoration and we are not supposed to eat them. But they are quite nice... remind of a sweet gooseberry. Try them if you have a chance.Same owoce są jadalne. Przez bardzo dlugi czas myślałam, że jest to roślina typowo ozdobna i tych owoców po prostu się nie je. W rzeczywistosci są całkiem smaczne... troche jak słodki agrest. Jak macie okazję to spróbójcie.

Physalis miechunka green drystuff.jpg

»«
Shot with Nikon D5500 + Sigma 105mm lens
All photos are my own.

»»-------------¤-------------««

Your posts need some push? Join @Qurator for extra exposure.

Qurator 3.0 - UPDATE POST - Guidelines | Registration Details | Tier Changes

To support the project
vote for @qurator as a Steemit witness on
steemit.com, or SteemConnect
Thank you.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
·

Thank you :)

I love the Chinese lanterns. Very nice photos.

·

Thank you very much :)

Kogo to moje oczy ujrzały w tym zakątku :)

·

Mnie :D
Zbierałam się, zbierałam, aż się zebrałam :)

Love the different steps of it breaking down, cool to see the seed suspended inside.

Ill try them sometime.

·

Me too me too. The more decayed the better :D

You should! They are nice :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by EwkaW from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.