Hoarfrost in macro/ Szron w makrosteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)

_MG_7921.jpg

Taken by/ Wykonano: Canon EOS 700D, Lens/Obiektyw 50mm +Macro ring/ +Pierścień makro Place/ miejsce: Suraż (Poland) (Narew National Park / Narwiański Park narodowy)

_MG_7940.jpg

_MG_7954.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57248.46
ETH 4294.45
BNB 610.95
SBD 7.12