Sort:  

wrzucaj na folwark, tam kuruję, no i szukam moderatora lol
https://beta.steemit.com/trending/hive-171498

ok, muszę tylko rozkminić co i jak. ale w pierwszej kolejności muszę wpisać się do tego rejestru, po rozmowie z Księgową temat ją przerósł i odesłała mnie do dyżurnego ekologa ;) tak więc będzie jazda.

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57248.46
ETH 4294.45
BNB 610.95
SBD 7.12