You are viewing a single comment's thread from:

RE: Muzea w Warszawie - Muzeum Katynia

in #polish4 years ago

Bardzo ciekawy wpis. Myślę, że warto dodać, że za projekt odpowiedzialne było biuro BBGK Architekci. Projekt dostal się do finału europejskiego konkursu architektonicznego Mies van der Rohe Award

Sort:  

Wiem, że w planach jest dalsza rozbudowa. Do Cytadeli Warszawskiej ma zostać również przeniesione Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum HIstorii Polski

Tak. Za MHP odpowiada z kolei biuro WXCA

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
BTC 28995.80
ETH 1779.63
USDT 1.00
SBD 2.53