Polska Giełda Tokeneo uruchomiła program... The Polish Stock Exchange Tokeneo has launched a program..

in #polish4 years ago (edited)

Polska Giełda Tokeneo uruchomiła program, który pozwala każdemu zdobyć żetony giełdowe TEO bez wkładu własnego.

Tokeneo to jak na tą chwilę jedyna giełda, która dzieli się zyskami z posiadaczami tokenów TEO po połowie . A więc polega to na tym że wygenerowane zyski na każdym z osobna aktywie, dzielone są po połowie. 50% dla giełdy i 50% na posiadaczy tokenów TEO którzy trzymają swoje żetony na giełdzie. Tokeny TEO trzymane na adresie Etherum poza giełdą nie są brane pod uwagę do podziału zysków.

ENG. The Polish Stock Exchange Tokeneo has launched a program that allows anyone to get TEO exchange tokens without their own contribution.

Tokeneo is currently the only exchange that shares profits with TEO tokens holders in half of their. So, this is because the profits generated on each individual asset are divided in half. 50% for the exchange and 50% for TEO tokens who keep their chips on the exchange. TEO tokens kept on an Etherum address off the exchange are not considered for profit distribution.

TEO22.PNG

Aby zdobyć tokeny TEO należy użyć linku referencyjnego i zarejestrować na giełdę.
25 TEO otrzymasz po weryfikacji konta:

 • zdjęcie dokumentu tożsamości.
 • sefie.
  Kolejne 25 TEO otrzymasz po uzupełnieniu danych adresowych i przesłaniu dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania.
  Ling do rejestracji poniżej.

https://market.tokeneo.com/pl/ref/6e8edffdf5fac7c263cd30178709baab9ae1d5bf2f089b8a15aad269bff955cf

TEO bonus.PNG

To wszystko co musisz zrobić aby 50 TEO pasywnie zarabiało dla Ciebie.

ENG: To get TEO tokens, use the reference link and register on the stock exchange.
You will receive 25 TEO after account verification:

 • photo of identity document.
 • Sephia.
  You will receive another 25 TEO after completing your address details and sending a document confirming your home address.
  Ling for registration below.

https://market.tokeneo.com/pl/ref/6e8edffdf5fac7c263cd30178709baab9ae1d5bf2f089b8a15aad269bff955cf

tal.PNG

That's all you have to do to make 50 TEO passively earn for you.

TEO zweryfikowany.PNG

Wybór należy do Ciebie czy chcesz posiadać żetony TEO za darmo, które będą dla Ciebie zarabiać, oczywiście tylko wtedy kiedy giełda będzie zarabiać.
Pozdrawiam.

ENG: The choice is yours or you want to have TEO tokens for free, which will earn for you, of course only when the stock market will earn.
Regards.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27074.39
ETH 1895.01
USDT 1.00
SBD 2.27