Binance i Wazirx partnerami. Airdrop 200 WRX.

in #polish3 years ago

Na stronie giełdy Binance jak i na stronie giełdy Wazirx z Indii mamy wiadomość o airdropie tokenu WRX.

WIZ1.PNG

WRX to token giełdy Wazirx, którego posiadacze będą mogli czerpać korzyści jakie giełda będzie oferowała. Znamy to już gdyż większość giełd posiada własne tokeny i posiadanie ich daje pewne przywileje no i wartość. Całkowita ilość dostępnych tokenów to 1 miliard. Aby odebrać dla siebie za darmo kilka tokenów, a dokładnie 200 należy:

  • użyć linku referęcyjnego, za co dostaniemy 100 WRX. https://wazirx.com/invite/8a6dydxa

  • a drugie 100 WRX dostaniemy za dokonanie transakcji. Ja przelałem 2XLM z Coinbase które dostałem za oglądnięcie filmiku i to wystarczyło żeby dodatkowe 100 WRX pojawiły się na portfelu giełdy.

WAZ4.PNG

Myślę że warto mieć tokeny WRX giełdy wizarx zważając że jest związana z giełdą Binance, a to że już ma na dzień dobry dobra reklamę. Co za tym idzie będzie miała rozgłos, więcej klientów i siłą rzeczy token będzie nabierał na wartości.
Tak więc jeśli chcesz skorzystać z okazji zdobycia za darmo tokenów WRX to proszę bardzo. Wybór jak zawsze zależy tylko od Ciebie. Pozdrawiam.

ENG
On the Binance exchange website as well as on the Wazirx exchange website from India we have news about the WRX token airdrop.
WRX is a wazirx exchange token, whose owners will be able to reap the benefits the exchange will offer. We already know this because most exchanges have their own tokens and having them gives them certain privileges and value. The total number of tokens available is 1 billion. To collect several tokens for free, exactly 200, please:

  • use the referral link, for which you'll get 100 WRX. https://wazirx.com/invite/8a6dydxa

  • and we'll get another 100 WRX for completing the transaction. I transferred 2XLM from the coinbase which I got for watching the video, and it was enough for an additional 100 WRX to appear on the stock market.

I think it's worth having WRX tokens on the wizarx exchange, given that it is related to the Binance exchange and that it already has good advertising on a good day. As a result, it will gain publicity, more customers, and the token will naturally increase in value.
So if you want to take the opportunity to get WRX tokens for free, come on. The choice, as always, depends only on you. Regards.

Sort:  

theft does not pay - win-win:( @posthero
if this continues, I'll go after the delegates supporting you - they'll land on an automatic list.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27690.59
ETH 1901.56
USDT 1.00
SBD 2.17