You are viewing a single comment's thread from:

RE: Lewackie pomysły - bezwarunkowy dochód podstawowy.

in #polish5 years ago

O to właśnie mu chodzi, że zawartość jest tak marna, że sam baner już mówi więcej. Tak ja rozumiem zwrot "Baner w tle mówi więcej niż wszystkie słowa Michałkiewicza".

Sort:  

Ale zawartość jest. Trzeba ją rozumieć.

Posted using Partiko Android

Nie wiem, nie otwierałem, staram się zrozumieć po prostu co miał na myśli mój przedmówca.

Natomiast tak ogólnie, poza tym tematem, to z doświadczenia wiem, że Michałkiewicz ma bliżej do bajkopisarza mieszającego fakty z teoriami spiskowymi, i przedstawiającego to jak pewniki, niż kogoś kto mówi coś wartościowego.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.033
BTC 43422.42
ETH 2362.67
USDT 1.00
SBD 5.27