Sort:  

Czy ja wiem czy tak kiepsko? :)

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23265.43
ETH 1672.06
USDT 1.00
SBD 2.66