Sort:  

Tak, to by było lepsze rozwiązanie. Oczywiście powinieneś dawać też #pl-kuchnia.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28569.71
ETH 1825.49
USDT 1.00
SBD 2.77