Relacje z Damaszku Europy

in polish •  3 months ago 

Od końca grudnia prowadzę konto na Instagramie, gdzie co jakiś czas wrzucam tzw. relacje. Znikają one po 24 godzinach i jak ktoś je pominie to już do nich nie wróci. Czasem wrzucam tam info o nowym artykule na Steemie. Czasem jakieś ogłoszenia. Jest też kilka fotografii z różnych miejsc zrobionych "mobilnikiem". Poniżej 7 wrzutek z serii "Tarnów. Damaszek Europy".

1DA3C82D-2648-47E2-8BFD-74412B62EE25.JPG

27 marca. Dworzec.

3B880E64-2981-4C3F-A6DD-3A951F99C9CB.JPG

31 marca. Za Katedrą.

4904975C-8C45-4AD8-A9ED-DE875FDE8CC1.JPG

1 kwietnia. Osiedle kolejowe.

E428AFA1-4FCC-4856-B1E9-CD1CC4854DBF.JPG

2 kwietnia. Ruiny zamku.

6FCE45C3-C75F-4A87-8890-47DEA9F8D649.JPG

7 kwietnia. Mauzoleum Bema.

53DA1191-88E4-4B1B-830F-0D10229EC5C8.JPG

13 kwietnia. Pałac Młodzieży.

21B7DD23-EC58-4B6E-867E-6FB688865CD8.JPG

15 kwietnia. Ulica Krakowska.

Instagram niestety pogorszył jakość, ale cóż, jak ktoś używa Steemita to pewno i tak nie dostrzegłby różnicy (dlatego polecam SteemPeaka)...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @bezkresu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!