You are viewing a single comment's thread from:

RE: Motyle i inne skrzydlate greckie żyjątka w mojej okolicy - #tematygodnia.

in #polish5 years ago

Ten motyl na pierwszym zdjęciu, jest większy od kwiatka na którym siedzi, co ty masz tam za potwory :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28436.36
ETH 1810.59
USDT 1.00
SBD 2.81