You are viewing a single comment's thread from:

RE: O tym jak pisać i o czym pisać? „O to jest pytanie?”

in #polish2 years ago

...chociażby po to abyśmy od nikogo nie usłyszeli zasłyszanych słów od Stanisława Lema: "Nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie poznałem Internetu".

Ha. Czytałem gdzieś, że to nie jest prawdziwy cytat z wypowiedzi Lema, tylko fałszywie mu przypisywany. ;-P

Sort:  

Ciekawe? Pogrzebię trochę na ten temat, aby nie być gołosłownym.
Dzięki za komentarz. Pozdrawiam

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.17
JST 0.177
BTC 62282.49
ETH 2483.58
BNB 538.99
SBD 9.48