A POEM FOR MY MOM

in poetry •  2 years ago 

Good day steemians !! I just want to share this poem I made for my mom because recently we had an argument and I wanted to make my mom happy because after all she's my mom and I wanted to make her happy because for all the things she did to me I never say thank you to her even though I had a lot of chance to say thank you.

17951886_1853184471567572_370955897627179181_n.jpg
That is my mom right there

This poem is entitled:

"THANK YOU MOM'

Kaytamis bigkasin ng katagang ina

tatlong titik lamang, napakahalaga;

kung bibig ng anak iyang nagbabadya,

ang sangmundong lungkot, nagiging masaya;

sa punyagi't sikap ng inang nagbata,

naakay sa buti ang anak na sinta.

Sa landas ng buhay, anak kung nalihis

di dapat sisihin ang inang mabait;

walang inang mahal dito sa daigdig,

na ang simula'y di pawang matuwid;

anak kung masawi, ina'y nagtitiis

at halos mawasak ang pusot dibdib.

Naging kasabihang ang magpasunod

na lagi ay damdami'y marupok;

anak kung sumama, ina ay kasangkot

ina'y di mabanggit kung napapabantog;

natiis natin ang ina sa lungkot,

ina'y di matiis ang ating himutok.

Kaya ang marapat, ina kung tumanda

palagiing buhay sa ating gunita;

sa tuwing orasyon, wag makaligta,

ukulan ng dasal sa kanyang nagawa;

ganyan lamang natin maidadambana

ang kanyang pangalan sa dibdib at diwa.

Ina.. O, dakilang ina ng daigdig

nasa iyong mata ang sinag ng langit;

nasa iyong labi ang masuyong halik

nasa iyong puso ang bukal na isip..

ina, ina namin..buksan mo ang dibdib,

binabati kita ng buong pag-ibig!

poem by: @myaw

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by myaw from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

No one other truthful in this world than our mothers.

Could read your poem. Next time, please try to translate your poem for your English audience since obviously speak English.

Yes be thankful for having a mom.

No one like mother to me as well.. Is good to make someone mother happy because is the driver who drove us to this world... Good post