"Maloto, maloto. Tsopano muli ndi mvula yofulumira ndipo sikuchedwa

in #poetry5 years ago

Dzuŵa likadumphira kumadzulo, Raodah ankawoneka akufulumira kupita kuchipinda cha mwana wake. Mmawa wam'mawa analandira moni wa koke kuchokera m'madera onse a mudzi kuti abweretse mavuto a masiye wamasiyeyo.Bwanji, njira yowongoka nthawi yomweyo inkafika poyang'ana ku nambala yachisanu ndi chimodzi, koma mwanayo yekha sanadzutse ku tulo. Osati kokha mantha, koma pang'onopang'ono nkhope ya Raodah ikuwoneka yotukitsidwa kwambiri atawona khalidwe la mwana wake silozolowereka.

"Udin akudzuka mwamsanga, kale," adatero Raodah atakhala pabedi la mwana wake. Mwina akadali mu dziko la maloto ake, mawuwa adanyalanyaza Udin.

"Udin tiyeni tidzuke, ngakhale mutachedwa sukulu," mawu a Raodah anang'ung'uza thupi la mwana wake pang'ono. Komabe, ndi maloto amtundu wanji, zotsatira za Udin sizidzuka.

Chipale chofewa cha udin chinamveketsanso momveka bwino m'makutu a Raodah, zomwe zinamupangitsa kuti asakhumudwe kwambiri. Mtsamizi ku mbali ya kumanja ya thupi la mwana wake wamwamuna adatengedwera kenaka pukulkannya kumbali ya Udin pang'onopang'ono.

"Udiiiin, dzuka". Osamva, koma akumva ululu wa bokosi pamaso pake adabweretsa Udin pang'onopang'ono. Kuwoneka kodabwitsa kwa kuyankha kwa mwana wake kumabweretsa chisangalalo Raodah kumwetulira kuchotsa mavuto a mwana wake.

"Mayi anga, musokoneze maloto a Udin nokha," Moni wa Udin akulankhulana momasuka amayi ake akumwetulira kwambiri.

"Maloto, maloto. Tsopano muli ndi mvula yofulumira ndipo sikuchedwa kuti mupite ku sukulu ".

"Sukulu, sukulu kachiwiri. Udin aulesi kupita kusukulu bu. Wowawa, "Udin anayankha atayambanso mutu wake pamtsamiro. Raodah wodabwitsa kwambiri, sanakhulupirire kuti mwana wake angayankhule choncho.

Sort:  

waOoOo!!! This is soOoo beautiful Place !!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 23209.83
ETH 1702.52
USDT 1.00
SBD 3.18