Magdalena

in pl-wiersz •  2 months ago 

magdalena.jpg

Byłaś tam o świcie
tuż po tym
jak śmierć odeszła
wróciło życie

Spojrzałaś w Jego oczy
Mistrza nie poznałaś
przed sobą mgłę miałaś
przecież ciągle płakałaś

Imię twoje wypowiedział
z oczu spadła zasłona
radość jaśniejsza niż słońce
smutek w jednej chwili skonał

Groby nadal powstają
lecz żaden nie zamknie się na wieki
śmierci czas się skończył
Magdalena to widziała
Mistrz wróci
podniesie z ziemi człowieka

/22. 07. 2018 Feliks Grywaldzki/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @grywaldzki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.
You distributed more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!