Sort:  

Najlepiej tak. Jeżeli masz wybierać to zalecam pl-travelfeed

Posted using Partiko Android

Nie no, zmieszczą się oba :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64916.21
ETH 3483.89
USDT 1.00
SBD 2.45