Czym jest prawo cywilne?

in pl-prawo •  6 months ago

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak już kiedyś pisałem jestem studentem prawa i mam zamiar opisywać poszczególne zagadnienia prawne od podstaw, tak jak mnie ,,uczą’’

Gdyby przyjąć że mamy przed sobą system prawa, to znaczy całokształt norm prawnych, które obowiązują w państwie w danym czasie. Ten całokształt norm można podzielić na mniejsze zespoły norm zwane gałęziami prawa.

W zależności od tego jakie przyjmiemy kryterium systemu na gałęzie to tych gałęzi można wyliczyć więcej albo mniej.

Przyjmuje się najczęściej dwa kryterium podziału:
a) przedmiot regulacji prawnej.
b) metoda regulacji – przyjmując metodę regulacji to cały system prawa dzieli nam się na trzy gałęzie prawa. ( gałąź prawa cywilnego, gałąź prawa administracyjnego i gałąź prawa karnego)

W przeszłości istniał tylko jeden przedmiot regulacji i zaliczały się do niego te normy prawne, które dotyczyły spraw majątkowych( prawo cywilne) a później dodawano do tego inne sytuacje ( stosunki rodzinne o charakterze niemajątkowym, stosunki małżeńskie)

W miarę upływu czasu okazało się, że to kryterium przedmiotowe jest zawodne.

Przewagę uzyskała metoda regulacji prawnej.

Czym się różnią te metody?

Metoda cywilistyczna oparta jest na założeniu, że podmioty prawa cywilnego działają na zasadzie autonomii woli. ( pierwsza cecha prawa cywilnego autonomia woli podmiotu cywilnego druga cecha podmioty prawa cywilnego są równe, funkcjonują na zasadzie równorzędności). Wszystkie te normy prawne które określają sytuacje podmiotu prawa z określeniem jego autonomii i woli, a także te normy który utrzymują równorzędność podmiotów należą do prawa cywilnego.

Co znaczy autonomia woli?

Oznacza, że podmiot prawa cywilnego podejmując takie czy inne działania, dokonując takich czy innych czynności nie musi odwoływać się do przepisów prawa. W tym wyraża się autonomia woli. Czynność prawna dokonywana przez podmiot prawa cywilnego rodzi skutki prawne. Czynność prawna jest nieważna tylko wtedy kiedy narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa albo zasady współżycia społecznego.

Podmiot prawa cywilnego może podejmować dowolne decyzje na rynku gospodarczym, nie kierując się żadnymi przepisami prawa, tylko własną wolą, musi jednak zwracać uwagę na to, żeby jego działania nie naruszały zasad bezwzględnie obowiązującego prawa. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że tych przepisów bezwzględnie obowiązujących jest mało. Większość stanowią przepisy względnie obowiązujące które mogą być wyłączone wolą stron stosunku prawnego.

Równorzędność podmiotów prawa cywilnego polega na tym, że po jednej stronie stosunku cywilnoprawnego występuje np. skarb państwa a po drugiej obywatel. Skarb państwa nie ma żadnej przewagi nad obywatelem, skarb traktowany jest jako podmiot równorzędny z obywatelem. Jeżeli między tymi podmiotami wystąpi spór na tle jakiś czynności dokonanych między nimi , to spór rozstrzyga niezawisły sąd.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!