You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tygodnik Konkursowy #1

in #pl-konurs4 years ago

Gdy numer powstawał to jeszcze ich nie było. Tygodnik ma powstawać przede wszystkim po to aby każdy wiedział jakie konkursy na steemicie się odbywają i kto je organizuje, żeby w razie zainteresowania samemu wyszukać aktualne informacje. Nie aktualizuję wpisu pod względem zmian jakie się pojawiają ponieważ musiałby to być dziennik a nie tygodnik. W przyszłym numerze będzie z resztą poruszona prze zemnie rozbieżności jaka istnieje pomiędzy poszczególnymi datami rozpoczęcia konkursów i optymalny dzień tygodnia jaki w związku z tym wytyczyłem co i tak było trudnym orzechem do zgryzienia.

Sort:  

Nie oczekuję poprawek, ale chciałem podać informację w komentarzu dla zainteresowanych :)

ok dzięki wielkie w takim razie za info ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16463.96
ETH 1205.89
USDT 1.00
SBD 2.09