You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tygodnik Konkursowy #1

in #pl-konurs4 years ago

Coś słabo z konkursem kulinarnym - obecnie jest jeszcze głosowanie na 12. edycję (chleb) z pulą sponsorowaną 10 SBD, a do północy można zgłosić się do 13. edycji o ziarnach, również ze sponsorowaną kwotą 10 SBD :)

Sort:  

Gdy numer powstawał to jeszcze ich nie było. Tygodnik ma powstawać przede wszystkim po to aby każdy wiedział jakie konkursy na steemicie się odbywają i kto je organizuje, żeby w razie zainteresowania samemu wyszukać aktualne informacje. Nie aktualizuję wpisu pod względem zmian jakie się pojawiają ponieważ musiałby to być dziennik a nie tygodnik. W przyszłym numerze będzie z resztą poruszona prze zemnie rozbieżności jaka istnieje pomiędzy poszczególnymi datami rozpoczęcia konkursów i optymalny dzień tygodnia jaki w związku z tym wytyczyłem co i tak było trudnym orzechem do zgryzienia.

Nie oczekuję poprawek, ale chciałem podać informację w komentarzu dla zainteresowanych :)

ok dzięki wielkie w takim razie za info ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19300.46
ETH 1327.32
USDT 1.00
SBD 2.44