You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wczesny poranek... :))

in #pl-kobieta2 years ago

aby pooglądać fotki musiałam co prawda przekręcić sobie telewizor, i zrobić szpagat (i teraz leżę połamana na podłodze:), ale warto było! hehe

Ania!! To dziecko jest coraz bardziej do Ciebie podobne!! 😍

Sort:  

Ty to jak coś napiszesz to ja zaraz leżę na podłodze ale ze śmiechu :)) Hmm ja tam podobieństwa jeszcze tak nie widzę No chyba ze to jego ciągle jedzenie, to to na pewno po mnie!;)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36450.36
ETH 1226.51
USDT 1.00
SBD 3.21