Sort:  

Czuję się wywołany do tablicy przez zacnego kol. @hallmann. Jedno sprostowanie do zdjęcia: nie dumam, bo nie odczuwam dumy (ani Dumy - żeby odsunąć oskarżenia o roztaczający się zapach ruskiej onucy).

товарищ, вы думаете.

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.13
JST 0.141
BTC 61096.20
ETH 2169.69
BNB 554.34
SBD 8.84