Znaczenie koloru - pomarańcz kwiatowy

in pl-fotografia •  5 months ago 

Kolejny ciepły kolor czyli pomarańczowy.
Dziś zaprezentuje się margaretka.
Kolor ten jest mieszanką żółtego i czerwonego ale to każdy wie.

20190330_141600.jpg

Kojaży on sìę nam

 • ze słońcem,
 • pomarańczą,
 • z dobrą zabawą
 • egzotycznymi owocami
 • oraz ogniem.

20190330_141536.jpg

Kolor ten oznacza

 • balans
 • energię
 • ententuzjazm
 • jesień
 • a za nią idzie i haloween
 • podnosi nas naowocami

Działa on na nas pozytywnie i przywraca witalność.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @dedarknes! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 500 posts. Your next target is to reach 550 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Twój post został podbity głosem @sp-group-up. Kurator @sajkus