#09 Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Matura rozszerzona. Analiza i interpretacja tekstu.

Coraz bliżej matury, a ja miałem już wcześniej, ale dopiero teraz Wam udostępniam kolejny odcinek poradnika mojej żony.

Odcinek 9. poradnika Pani B. - Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Matura rozszerzona. Analiza i interpretacja tekstu.
Lekcja pokazująca, jak porównywać teksty.

Muzyka: starfrosch - Deadfro5h Remix Kit.
W filmie wykorzystano kryteria oceny pracy maturalnej przygotowane przez CKE.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23951.95
ETH 1891.20
USDT 1.00
SBD 3.34