Jak Imperium Osmańskie złamało potęgę Egiptu mameluków?

in pl-blog •  9 months ago  (edited)

grafika,1.png

Po wygranej wojnie z Persją Safawidów i pokonaniu w otwartej bitwie wojsk szaha Isma'il I na równinie Czałdyran w 1514 roku, rozbijając niemal doszczętnie siły perskie, zagarniając wschodnią Anatolię i umożliwiając sobie bezpieczną drogę do kampanii przeciwko Egiptowi mameluków. Kampanii, która w na przełomach 1516-1517 umożliwiła Imperium Osmańskiemu powiększenie swoich obszarów o prawie 1/2 swojej ówczesnej wielkości i otwierając okres złotej ery istnienia osmańskiego kolosa, który posiadał po podboju Egiptu panowanie nad trzema kontynentami!

Początek kampanii

e6bc29f955327aa8dfde4dd37156f5c2.jpg

Przed najazdem na ziemie sułtanatu mameluków Selim I zajął emirat Dulkadiru — państwo buforowe pomiędzy Osmanami a mameluckim Egiptem.

Pierwszą poważną bitwą po wkroczeniu armii osmańskiej była bitwa pod Marj Dabiq w pobliżu Aleppo w 1516 roku. Wojska mameluckie pod dowództwem Al-Ashraf Qansuh al-Ghawriego-sułtana Egiptu były złożone z doborowych mameluków królewskich, kontyngentów beduińskich, syryjskich wraz z wojskami pospolitego ruszenia. W formacjach wojsk mameluków brak było broni palnej, a sama ich armia walczyła tradycyjnymi metodami bez użycia artylerii, arkebuzów, a z wykorzystaniem kawalerii i łuczników. W przeciwieństwie do armii egipskiej, wojska Selima I były wyposażone w broń palną, artylerie i mieli doświadczenie, w jaki by sposób tej broni efektywnie użyć, by zminimalizować swoje straty. Ciężka jazda mamelucka po ataku na pozycje osmańskie została zmasakrowana ogniem z broni palnej janczarów i artylerii, mimo początkowych sukcesów w starciu spahisów z kawalerią wroga. Gdy kawaleria osmańska ustąpiła, miejsca atakującej ich kawalerii mameluków to dopiero wtedy do bitwy, weszła artyleria i janczarzy, którzy zadali ciężkie straty we wrogiej kawalerii nacierającej na pozycję wojsk Selima. W bitwie zginął sułtan mameluków Al-Ashraf Qansuh al-Ghawri. Bitwa umożliwiła zajęcie całego obszaru Syrii i wkroczenie do Damaszku. Mimo wielkiej klęski w tej bitwie Egipt nie był jeszcze na straconej pozycji...

Zajęcie Syrii i dalszy etap wojny

eedd90cf82246d88ba408dfe67fb7d51.png

Po wyrwaniu Syrii z rąk mameluków wojska osmańskie miały otwartą drogę na Egipt, jednak w bitwie pod Yaunis Khan siły kawalerii mameluckiej próbowały zaatakować armię osmańską przekraczającą miasto Gaza w drodze do Egiptu. Osmańska armia dowodzona przez wielkiego wezyra Hadima Sinana Paszę szybko rozbiła mameluków, używając oddziałów kawalerii i janczarów wyposażonych w broń palną. Droga na Egipt stała otworem...

Nowo wybrany sułtan mameluków Tuman bay II rozpoczął pośpieszną rekrutację wojsk z różnych klas społecznych i Beduinów i wyposażając w ograniczonym stopniu swoje oddziały w broń palną. Do kolejnej bitwy doszło w 22 lub 23 stycznia 1517 pod Ar-Rajdanijją. W bitwie mamelucy posiadali działa, jednak były nieruchome i wkopane w ziemie, a oni sami mieli małe doświadczenie w użyciu tej broni w przeciwieństwie do Osmanów, którzy szybko wygrali pojedynek artyleryjski ze swoim przeciwnikiem. Podobnie jak w poprzednich bitwach ataki kawalerii mameluckiej zostały zdziesiątkowane ogniem dział wojsk osmańskich. W trakcie bitwy zginął wielki wezyr Sinan Pasza. Tumanbaj wycofał się wzdłuż Nilu, a 26 stycznia wojska osmańskie dotarły, na przedmieścia Kairu a dzień później część wojsk wkroczyło, do miasta. 27 stycznia osmański garnizon Kairu został zaskoczony przez Tumanbaja i rozbity. Sytuacja szybko zmieniła się po wkroczeniu sułtana Selima do miasta i użyciu artylerii, by zburzyć mameluckie umocnienia w mieście. Walki w Kairze trwały jeszcze do 30 stycznia i zakończyły się rozbiciem większości oddziałów mameluków w mieście. Sułtan Egiptu po przegranej walce zbiegł z miasta.

Do marca 1517 roku jeszcze przez krótki czas niedobitki wojsk Tuman baja II, walczyły jeszcze nad Nilem, jednak został pokonany i schwytany, a 13 kwietnia został powieszony u bram Kairu. Odtąd Egipt był jedną z prowincji Imperium Osmańskiego pod zarządzeniem namiestników wybieranych przez sułtana.

Źródła

Ciekawy materiał warty obejrzenia, niestety po angielsku.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @franino! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!