You are viewing a single comment's thread from:

RE: Olej kokosowy - zły czy dobry? Wszystkie argumenty za i przeciw!

in #pl-artykuly2 years ago

długi artykuł.
wiekszość cennych własciwosci utleniaja sie do tygodnia z oleju, w kupionym napewno sie nie znajdzie Omega3
Taka mysl nie zawsze co rosnie w egzotycznych krajach i działa na zyjacych tam ludzi bedzie najlepiej działac na ludzi na innych kontynentach
lepiej skupić się na naszych zrodłach pozyskiwania oleju i zainteresować się dunią, czarnuszką, morelą, konopią siewną i lnem to wszystko tłoczyć samemu i spozyć do 48 h od tłoczenia

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12908.37
ETH 408.37
USDT 1.00
SBD 1.00