#06 Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Kompozycja i spójność lokalna.

Wyjątkowa dosyć, ale chyba pożyteczna, kolejna, tym razem częściowo rysowana lekcja mojej żony, Pani B.

Jest to dcinek 6. poradnika Pani B. - Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Kompozycja i spójność lokalna.
Lekcja pokazująca, jak ułożyć treści w wypracowaniu maturalnym i zadbać o jego spójność.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21028.25
ETH 1620.75
USDT 1.00
SBD 2.88