Ciotka Alina

in #pl-artykuly5 years ago (edited)

Nie bacząc na swoje bose stopy i zupełnie niewłaściwy dla opuszczenia domu strój, chciał biec w kierunku furtki, ale ciotka znająca dosłownie każdy kawałek przekopanego przez siebie ogródka stanęła nagle przed nim. W amoku zaczął uciekać w kierunku dokładnie przeciwnym wyrosłemu przed nim potworowi, lecz szybko stanął wobec nieprzekraczalnej bariery, którą stanowiła siatka działkowego ogrodzenia. Instynkt pognał go w kierunku rosnącej blisko płotu jabłonki. Dariusz Kotek, ratując swoje nędzne życie, odbił się od ziemi niczym zając, niczym małpa chwycił się obiema rękoma gałęzi i niczym kot dołożył do uchwytu prędko obie nogi. Na zrobienie czegokolwiek innego, ba, czegokolwiek choć trochę sensownego, zwyczajnie zabrakło mu czasu. Ciotka Alina była tuż pod nim. Kotek przywarł całym ciałem do gałęzi, zamykając oczy i czekając na cios, ale ten…

– O matko kochana! Wszystko w porządku, pani Alinko?!

Ciotka Alina z wyszczerzonymi jeszcze zębami spojrzała w kierunku płotu. Na widok śmiertelnie przerażonego staruszka w uwalanych błotem sztruksach i granatowym swetrze momentalnie zamarła. Myślała tak intensywnie, że niemal było to słychać.

– T…aaak, wszystko w porządku, panie profesorze… – wydukała w końcu. – Wymarzył sobie głupek… huśtawkę na jabłonce i… sam pan widzi… sprawdza czy gałąź wytrzyma.

Dariusz Kotek wyczuł swój moment. Jeśli istniała jakakolwiek szansa na kolaborację, to właśnie teraz. Zeskoczył z gracją z drzewa i uśmiechnął się słodko.

– Hahaha… bardzo przepraszam, że wystraszyłem pana profesora – wydyszał. – Taka mnie szalona myśl naszła. Hehehe…

Profesor nie wyglądał na przekonanego, ale cała sytuacja wydawała się tak abstrakcyjna, że nawet tak tęgi umysł jak jego nie był w stanie wyciągnąć na jej podstawie żadnych konstruktywnych wniosków.

Jeśli nie informowałem to informuję... Mam wyłączne prawo do książki na wszelkich polach jej eksploatacji. Na platformie zamieszczam maszynopis.

https://pixabay.com/en/grandma-granny-aunt-the-old-lady-2006261/Posted from my blog with SteemPress : http://www.krasnal.ml/2019/02/15/ciotka-alina/
Sort:  

Congratulations @krasnalek! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 13000 upvotes. Your next target is to reach 14000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

You got a 6.38% upvote from @ocdb courtesy of @lordfervi! :)

@ocdb is a non-profit bidbot for whitelisted Steemians, current max bid is 24 SBD and the equivalent amount in STEEM.
Check our website https://thegoodwhales.io/ for the whitelist, queue and delegation info. Join our Discord channel for more information.

If you like what @ocd does, consider voting for ocd-witness through SteemConnect or on the Steemit Witnesses page. :)

Świetny fragment!

"świetny fragment!" i dlatego głos w dół?

;ppp robaczku

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 60115.50
ETH 3192.77
USDT 1.00
SBD 2.45