You are viewing a single comment's thread from:

RE: KELAPA AJAIB

in #photography4 years ago

Boh rambot boh kupula
Yang kureung mangat boh meungkudu
Jika neubi sigoe rasa...
Buah kelapa yang ka lon eu

Bek weuh hate wahee syedara
Buleun puasa lhee blah uroe teuk
Han lagoet bak pasai peunayong
Taba keudeh bak pasai lambata

Jioh han troeh, toe hanjeut lon raba
Peulom ta pajoh chit ka han laju
Hai cut bang sayuti meutuah
Neukirem saboh keu ulang tahunku 😅

Sort:  

Oh jitoh ujeun ie mon rap penoh,
Hana le mehmoh ureng rah ija,
Siap sedia ureng preh dirumoh,
Kadang cit singoh lon kirem boh U nyo keu teuku reza.

Hahahah... :D

Saleum aneuk nanggroe dari kamoe yang na di Aceh Utara .

Boh cicem dara lepah that mameh
Meseu ta tumeh ngon pliek ue bangka
Hana long sangka bang sayuti mameh...
Geutem balah panton bah pih kajula

Kkwkwkwk

Salam aneuk nanggroe dari Jakarta bang sayuti. Saleum ulon tuan ke syedara yang na di Aceh utara...

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41953.30
ETH 3129.35
USDT 1.00
SBD 4.66