Sort:  

owhh ya jangan lupa Vote & Follow saya juga @channa
thanks ya kak!

Ok sama sama

mameh that adk nya,
nepetroh salem lon beh ke adk nyan beh

Get get hahaha pasti nyan

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 57729.24
ETH 3118.56
USDT 1.00
SBD 2.37