Saboot Ke Liye 2 Photos Click Ki Thi..

in #photography6 years ago

Aaj mere dost ne mujse poocha our bola bhai kaha ho q abhi tak nazar nahi aare ho kya majra kya hai to maine usko bola bhai koi masla nahi bas abhi utha hoon baki sab badhiya hai.

received_916143831906316.jpeg

Wo sochta raha ke aaj duper ho gayi our main bol raha hoon abhi utha hoon.

received_916144538572912.jpeg
Uske dimag ek sawal uthne laga to maine usko live photos bhejdi. Fir wo dost photos dekh ke samj gaya main ghar par hi hoon.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67310.11
ETH 3522.28
USDT 1.00
SBD 2.71