PhotoOfTheDay - Reflection of old Times ENG|PL

in photo •  2 years ago 

[ENG]
One of the glass buildings in my town of Łódź, where the church from the end of the 19th century is Reflection.

I like this photo because it is connect presents times, since and technology with old times and religion.

What are most import in our life? The past and memories or future and strength to make change?


[**PL**] Jeden z szklanych budynków w moim mieście Łodzi w którym odbija się kościół z końca XIX wieku.

Podoba mi się to zdjęcie, ponieważ łączy czas, naukę i technologię ze starymi czasami i religią.

Jak myślicie, co jest ważniejsze w naszym życiu? Patrzenie w przeszłość i wspomnienia czy przyszłość i chęć do działania?


![image]()

If you like my post - follow me
If you like this photo - upvote

Thank you :-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @bdr90! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Swoją drogą to zdjęcie pokazuje, jak bardzo powierzchnia szklana nie jest równa. Miasto w krzywym zwierciadle?

Nie pamiętam już dokładnie jaki to styl architektoniczny, ale w wielu miastach specjalnie łączy się to co nowe z tym co stare, często zniekształcając "przeszłość"