Kita sahabat bumi

in #phographer6 years ago

Sebuah cerita yang kelam kemudian muncul kembali🌄🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Ada sebuah tempat yang penuh dengan persawahan, daerah tersebut sering di warisi hujan lebat, sehingga tanahnya empuk seperti rasa buah, itulah tanah ku. Tanah yang cantik nan penuh sensasi,.
image
Alam melindungi kita, maka jagalah alam

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65885.06
ETH 3440.60
USDT 1.00
SBD 2.65