"Aking Unang Inspirasyon"

mother-and-son-hugging-each-other-300x198 (1).jpg
imahe..."Aking Unang Inspirasyon"

Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay,
Ikaw ang nagpoprotekta at nagpapatnubay.
Hindi mo gusto na ako'y mahulog,
At hikayatin na ibigay ang lahat.


Napakasama ko sa iyo,
Kahit na minsan maypoot sa iyo ngunit hindi sadyang totoo.
Hindi ko nakikita,
Na ang iyong pagmamahal sa akin ay napaka-malalim at malaya.


Ngayon na natanto ko,
Na dapat kong gawin kung ano ang tama.
Ikinalulungkot ko ang lahat ng mga gawi,
Para sa kahit na kung minsan ginagawa ko para sa isang masamang bagay.


Ang aking pagmamahal para sa iyo mama ay hindi kailanman magtatapos,
Habang nabubuhay ako, gagawin ko ang parehong bagay para sa iyo hanggang sa wakas.

Mahal kita inay!Please like @teardrops on Facebook and Twitter:
https://www.facebook.com/teardropstokens/
https://twitter.com/teardropstokens

Support and Vote "steemgigs" for witness. It will be really helpful. He run a full public RPC 256 GB node as well to balance the steem ecosystem on "www://steemd.steemgigs.org"
To vote himself witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" into the first search box for witnesses.
If you want @surpassinggoogle to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box for proxy.
Join us in Steemgigs Community on discord: https://discord.gg/CGuPyyT


DQmQshRQamWw6jLvbWNeqDrfFLZ5bekCYLGsPaTvW2Xfuxm_1680x8400.png
sketch-1521339600460.jpg

DQmdKyejpH4V9VkPL23PjRMYfhbLjGK4Wm1hqaJVFmnyb8K.gif

Sort:  

Congratulations @aljoursantillan! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @aljoursantillan! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @aljoursantillan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @aljoursantillan! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!