Trzy Projekty Warte Uwagi WAZIRX, COINSBIT, CIVIC. Tree Projects Worth Attention.

in #partiko3 years ago

()

Giełda WAZIRX
Wazirx giełda z Indii która współpracuje z giełdą Binance, rozdaje tokeny.

  • 100 żetonów za rejestracje z linku poleceń. https://wazirx.com/invite/8a6dydxa
  • kolejne 100 za doknanie transakcji. Ja użyłem 2XLM.
  • i kolejne 25 za proces KYC, jeśli chcesz.
    Czy odniesie taki sukces jak giełda Binance będąc pod jej skrzydłami, tego nie wie nikt. Ale warto posiadać tak łatwo zdobyte żetony w swoim portfolio.

ENG
WAZIRX exchange
Wazirx stock exchange from India, which cooperates with the Binance stock exchange, is giving away tokens.

  • 100 tokens for registration from the command link. https://wazirx.com/invite/8a6dydxa
  • another 100 for completing the transaction. I used 2XLM.
  • and another 25 for the KYC process if you like.
    Whether it will be as successful as the Binance exchange is under its wings, nobody knows. But it's worth having chips easily obtained in your portfolio.

Giełda COINSBIT
Coinsbit to giełda która bardzo szybko się rozwija i z każdym dniem się rozpędza. Volumen jaki na niej się odbywa klasuje się na 4 miejscu według Coin Market Cap. Aby dalej się rozwijać i zdobywać nowych klijętów rozdaje żetony w ilości 2000 szt za rejestracje i ukończone KYC. 1 stycznia mają one być notowane na giełdzie z ceną startową 0.1 centa a więc to jest 200 dolarów. Nie ma co się oszukiwać że wszystkim uda się sprzedać własne żetony za taką cene. Czy uda Ci się sprzedać w takiej cenie czy niższej to i tak warto mieć te tokeny w swoim portfolio.
O to link do rejestracji.
https://coinsbit.io/referral/6c0ff67c-56ec-4d11-a10b-28094b8b40cb

COINBI 2.PNG

ENG
COINSBIT exchange
Coinsbit is a stock exchange that is growing rapidly and is accelerating with each passing day. The volume that takes place on it is ranked 4th according to Coin Market Cap. To continue to grow and gain new clients, he is giving away 2,000 tokens for registrations and completed KYC. On January 1, they are to be listed on the stock exchange with a starting price of 0.1 cent and so it is $ 200. There is nothing to cheat that everyone will manage to sell their own chips for such a price. If you manage to sell at such a price or lower, it's still worth having these tokens in your portfolio.
Here is the registration link.
https://coinsbit.io/referral/6c0ff67c-56ec-4d11-a10b-28094b8b40cb

COINBIT.PNG

CIVIC Project.
Project Civic jest z nami już od roku 2017 i cały czas się rozwija. Jego żeton jest notowany na 26 giełdach. Próbuje rozwiązać problem finansowy i bankowości. W niedalekiej przyszłości mają oni wypuścić aplikacje która ma być rewolucyjnym przełomem ich działalności w tworzeniu bezpiecznej aplikacji do przesyłania wartości. Na to wydarzenie projekt CIVIC rozdaje żetony za zapisanie się na listę do pobrania aplikacji ( portfela ), który już w niedalekiej przyszłości ma być ukończony. Do zdobycia 500 żetonów i więcej w zależności od tego ile osób zapisze się na listę używając Twojego linku poleceń. Max to 25000 CVC.
Tak że jeśli jesteś zainteresowany( na ) to link znajdzisz poniżej.
https://www.civic.com/wallet-waitlist/?r=xIHCk

ENG.
CIVIC Project.
Project Civic has been with us since 2017 and is constantly developing. His chip is listed on 26 stock exchanges. Trying to solve the financial and banking problem. In the near future, they are expected to release applications that are to be a revolutionary breakthrough in their business in creating a secure application for sending value. For this event, the CIVIC project is giving away tokens for signing up for the application (wallet) download list, which is expected to be completed in the near future. To get 500 tokens and more depending on how many people sign up on the list using your command link. Max is 25,000 CVC.
So if you are interested (on) then you will find the link below.
https://www.civic.com/wallet-waitlist/?r=xIHCk

CIVIC3.PNG

Wybór należy do Ciebie.
Pozdrawiam

The choice is yours.
Regards.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27074.39
ETH 1895.01
USDT 1.00
SBD 2.27