Okul Öncesi

in #okul3 years ago


Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Durumları Üzerine Bir Araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu Örneği

Okuma alışkanlığı ilkokul yıllarında kazanılan bir alışkanlık olmasına karşın okul öncesi dönemde birçok etmen kişiyi bu alışkanlığa hazırlamaktadır. Bu çalışmada bireylerin okul öncesi dönemde okuma alışkanlığı kazanmasındaki etmenler; aile, çevre, okul öncesi kurumlar olarak ele alınmakta ve bu etmenlerin okuma alışkanlığına etkileri ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmada Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu (HÜBA) öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmalarındaki etmenlere yönelik araştırma sonuçları yer almaktadır. Araştırma kapsamında anaokulu öğrencilerinden ilkokula başlamaya en yakın olan altı yaş grubundaki 50 çocukla birebir görüşmeler yapılarak anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu süreçte anaokulunda gözlemde bulunulmuştur. Araştırmada ayrıca yapılandırılmış görüşme ile anaokulu öğretmenlerinden çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi sağlanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen veriler, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasını sağlayan etmenler açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları ailelerin, çocuklara okuma çevresi oluşturma ve çocukların okumaya hazır bulunuşluklarının sağlanması için yol gösterici role sahip olduğunu ve ailenin yanı sıra arkadaş grubunun, çevrenin ve öğretmenlerin de bu hazırlık döneminde yer alan diğer önemli unsurlar olduğunu göstermiştir.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTMqW3KgN7nXCJwNK_Q8BPqsa9MtD4bu0ASKKJK64PAa6uQCip

Sort:  

@royrodgers has voted on behalf of @minnowpond. If you would like to recieve upvotes from minnowpond on all your posts, simply FOLLOW @minnowpond. To be Resteemed to 4k+ followers and upvoted heavier send 0.25SBD to @minnowpond with your posts url as the memo

Congratulations @metinyolcu! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

tşk😊

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10926.44
ETH 358.73
USDT 1.00
SBD 0.95