You are viewing a single comment's thread from:

RE: The family seal of an imaginary king

in #norway5 years ago

Hei @Ettena

Jeg blir så glad av tegningene dine. Både farger, humøret de lager i meg og så er det virkelig noe jeg ikke har sett før.
Skogen er nok helt fantastisk rundt dette slottet.

Med vennlig hilsen
@Ramta Reddington

Sort:  

Tusen takk. Det setter jeg stor pris på. Gleder meg til å vise frem flere fargerike tegninger:-)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.07
JST 0.019
BTC 25657.97
ETH 1743.40
USDT 1.00
SBD 1.95