New onshore construction starts to connect UK offshore wind facility อังกฤษเริ่มเดินสายไฟฟ้าเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าจากกระแสลมนอกชายฝั่ง

in news •  3 months ago
การก่อสร้างกังหันลมนอกแนวชายฝั่งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศอังกฤษในหลายโครงการได้เสร็จสิ้น และเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และในขณะนี้เป็นเรื่องของการสร้างอุปกรณ์ต่างๆบนฝั่งเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปยังครัวเรือนต่างๆ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

Photo source : 4C Offshore

การก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้าจาก Triton Knoll windfarm ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ (10 กันยายน 2018) เพื่อใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนต่างๆในประเทศอังกฤษ สำหรับสถานีผลิตไฟฟ้าจากกระแสลม Triton Knoll ตั้งอยู่นอกชายฝั่งเป็นระยะทาง 20 ไมล์ตามชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศอังกฤษ สำหรับขนาดของสถานีผลิตไฟฟ้าจากกระแสลมแห่งนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่เลยทีเดียว

เมื่อสถานีผลิตไฟฟ้าจากกระแสลมแห่งนี้แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ จะมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมอยู่ที่ประมาณ 860 เมกาวัตต์ และจะมีการก่อสร้างเดินสายส่งกระแสไฟฟ้าใต้ดินระยะทาง 57 กิโลเมตร ในเขตเมือง Lincolnshire โดยพลังงานที่สามารถผลิตได้สูงสุด สามารถที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ 800000 ครัวเรือนในแต่ละปี และสามารถทำให้เกิดการสร้างงานกว่า 3000 ตำแหน่งงานในขณะที่มีการพัฒนาโครงการดังกล่าวทั้งนอกชายฝั่งและบนฝั่ง

ประเทศอังกฤษได้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากกระแสลมนอกชายฝั่งที่สำคัญ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีการเปิดดำเนินงานของสถานีผลิตกระแสไฟฟ้านอกชายฝั่ง Walney Extension Offshore Wind Farm ใน Irish Sea ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีผลิตกระแสไฟฟ้านอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 659 เมกาวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนต่างๆได้ถึง 600000 ครัวเรือนในประเทศอังกฤษ

จะเห็นได้ว่าประเทศในทวีปยุโรปมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ซ้ำและทดแทนได้


Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

More than 57 kilometers of underground electrical export cable will be installed below Lincolnshire during construction.

The U.K. is a leader in the offshore wind sector. Last week, the 659-megawatt Walney Extension Offshore Wind Farm officially opened.