Covid-19 will cause jobless for young generation โควิด-19จะทำให้คนหนุ่มสาวตกงานมากที่สุด

in #news2 years ago
วันก่อนเคยเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้คนสหรัฐอเมริกาออกมาพึ่งสวัสดิการแรงงานของรัฐบาลเป็นจำนวนมากกว่า 36 ล้านคน เรียกว่าจำนวนคนว่างงานจากโรคโควิด-19 จำนวนมหาศาลจริงๆ ถึงในสหรัฐอเมริกาจะมีการผ่อนปรนและหลายธุรกิจออกมาเปิดดำเนินการตามปกติ แต่เหล่านายจ้างก็ใช่หาได้มีการรับตำแหน่งงานใหม่หรือมีการรับคนกลับมาทำงานเหมือนอย่างเคย ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผู้ประกอบการยังคงคอยดูทีท่าว่าทิศทางของเศรษฐกิจจะเป็นไปแบบไหน

Source: Photo by Prima


ในประเทศไทยหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและร้านอาหารกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติ แต่ก็ใช่ว่าจะมีลูกค้าแน่นเหมือนเดิม คนเดินห้างก็น้อยลง ร้านอาหารต้องมีการจำกัดจำนวนที่นั่ง บวกกับจำนวนลูกค้าที่น้อยลงแต่ค่าใช้จ่ายยังคงเท่าเดิม เรียกได้ว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากๆ เรียกได้ว่าทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่ ถ้าไม่ปรับก็ไม่รอด


องค์การแรงงานสากลได้เปิดเผยรายงานล่าสุดว่า คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15 – 24 ปีคือกลุ่มที่ตกงานมากที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 จนต้องเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Lockdown Generation ตามรายงานขององค์การแรงงานสากล ยังได้ระบุว่าปัจจุบัน อัตราจำนวน 13.6 เปอร์เซ็นต์ของประชากรหนุ่มสาวทั่วโลกจำนวน 267 ล้านคน ยังคงไม่มีงานทำหรือไม่ได้รับการฝึกฝนฝึกอบรมและการศึกษาจนกว่าจะสิ้นปีนี้ และต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ถูกเลิกจ้างในอัตราที่รวดเร็วเป็นกลุ่มแรก มากกว่ากลุ่มคนในช่วงอายุอื่นๆ


นอกจากนี้องค์การแรงงานสากลยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คนในรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรหนุ่มสาวทั่วโลก มีความเสี่ยงต่อการวิตกกังวลและซึมเศร้าเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

Steem: www.steemit.com/@andyjim


Sort:  

The economic and labour crisis created by the COVID-19 pandemic could increase global unemployment by almost 25 million, according to a new assessment by the International Labour Organization (ILO).

Coin Marketplace

STEEM 0.69
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57294.79
ETH 4458.95
BNB 623.47
SBD 7.04