Covid -19 in China resulting drop in nitrogen dioxide emissions โควิด-19 ในจีนทำให้การปล่อยก๊าซพิษในอากาศลดลง

in #news2 years ago
โควิด-19 ยังไม่หยุดความรุนแรง ในประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย (5 มีนาคม 2563) เป็นคนไทยจำนวน 2 ราย และ 3 ใน 4 ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ ไม่มีการตรวจพบไข้ที่สนามบินเมื่อเดินทางเข้าประเทศ สรุปว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมรวมจำนวน 47 รายสามารถทำการรักษาให้หายแล้วจำนวน 31 ราย จำนวน15 ราย ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และเสียชีวิตจำนวน 1 ราย อีกทั้งยังมีผู้ที่ป่วยอาการหนัก 1 รายที่ป่วยเป็นวัณโรคและโควิด-19 ร่วมด้วย ทางแพทย์ได้ทำการตรวจไม่พบเชื้อแล้วเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แต่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด

Source: Photo via Strait Times

Save on your hotel - hotelscombined.com

ในประเทศจีนที่เป็นแหล่งระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ป่วยและติดเชื้อมากที่สุด เรียกได้ว่าหลายเมืองกลายเป็นเมืองร้าง แต่สิ่งหนึ่งที่น่ายินดีที่เป็นมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีนก็คือปริมาณของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่ปล่อยจากรถบรรทุก รถยนต์ โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ บางแห่ง มีปริมาณลดลงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2020 ตามข้อมูลของ Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI) บนดาวเทียม Sentinel-5 ของ ESA


โดยปกติทั่วประเทศจีนในช่วงปลายเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ์ มักจะมีการลดลงของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เพราะว่าหลายธุรกิจปิดทำการในช่วงตรุษจีน แต่สำหรับปีนี้ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะผ่านช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีนไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลจากการหยุดกิจกรรมต่างๆ จากการระบาดของโควิด-19 ในจีน ในส่วนขององค์กร Carbon Brief ได้แสดงรายงานในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ชี้ให้เห็นว่าการใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบสี 4 ปี จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศมีจำนวนลดลง 70 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งการลดลงปริมาณการผลิตเหล็ก และโรงกลั่นน้ำมัน โดยคาดการณ์ว่าการลดลงของกิจกรรมเหล่านี้ มีส่วนสำคัญทีทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศจีน มีจำนวนลงประมาณ 1 ใน 4 ในช่วง 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Save on your hotel - hotelscombined.com

ถึงจะมีจำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีจำนวนลดลงแต่ใช่ว่าสภาพอากาศในประเทศจีนจะมีคุณภาพดี เพราะว่าหากทุกกิจกรรมกลับมาดำเนินการตามปกติ สภาพแวดล้อมของอากาศก็ยังเป็นอันตรายเช่นเดิม แต่เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้ามีการหยุดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสภาพอากาศจะช่วยให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ให้มีปริมาณสะสมสูงมากขึ้น ซึ่งก็จะช่วยบรรเทาสภาพอากาศเป็นพิษไม่ให้เลวร้ายลงกว่าเดิม

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Nok Air - Book your next vacation

MEGA SALE Promotion

28 Feb 2020 at 09.00 am – 6 Mar 2020 at 08.59 am.

13 March 2020 – 30 September 2020

Sort:  

The COVID-19 coronavirus outbreak has caused widespread alarm, travel bans, and the quarantine of multiple cities across the world.

But there's also been an unexpected effect on the environment, in the form of a notable drop in nitrogen dioxide emissions levels across China.

Data collected from the Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI) on ESA's Sentinel-5 satellite shows a significant drop of nitrogen dioxide – a gas mainly emitted by cars, trucks, power plants and some industrial plants - between January 1 and February 25.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 28795.88
ETH 1745.31
USDT 1.00
SBD 2.52