the strange phenomena of nature. || những hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên.

in #nature4 years ago

In nature there are strange phenomena, many phenomena that modern science has not explained. Especially, when these phenomena occur, they create exotic and fascinating scenes. Let's take a look at some of these phenomena!
*Trong thiên nhiên luôn xảy ra những hiện tượng kỳ lạ, nhiều hiện tượng mà khoa học hiện đại vẫn chưa lý giải được. Điều đặc biệt, mỗi khi những hiện tượng này xảy ra đều tạo ra những quang cảnh kỳ lạ và đầy cuốn hút. Chúng ta cùng ngắm một vài hiện tượng này nhé!

image.png
This is a natural phenomenon called Undulatus Asperatus, which is usually a sign of a moving storm. Undulatus Asperatus is formed by the cold air from the storm, which dramatically increases the moisture content of the air. When rain from the storm falls vertically, the air spreads out horizontally and forms clouds.
*Đây là một hiện tương thiên nhiên được gọi là Mây gợn sóng Undulatus Asperatus, thường là dấu hiệu của một cơn bão đang di chuyển tới. Undulatus Asperatus hình thành do luồng khí lạnh từ cơn bão nâng khí ẩm lên một cách đột ngột. Khi mưa từ cơn bão rơi xuống thẳng đứng kéo theo không khí lan ra theo chiều ngang và tạo thành những cuộn mây.

image.png

image.png
A saltwater lake called Magadi. The lake is located at the southern tip of the large rift valley in the fractured volcanic rock basin, north of Lake Natron, Tanzania. Lake has high alkalinity. In the dry season, 80% of its area is covered by sodium carbonate and is well known for waterfowl, including flamingoes.
*Một hồ nước mặn tên là Hồ Magadi. Hồ nằm ở cực nam của thung lũng tách giãn lớn trong lưu vực đá núi lửa đứt gãy, phía bắc hồ Natron, Tanzania. Hồ có nồng độ kiềm cao. Vào mùa khô, 80% diện tích của nó được bao phủ bởi natri cacbonat và nổi tiếng với các loài chim lội nước, trong đó có chim hồng hạc.

image.png
A giant hole called the Door to Hell has been burning for more than 40 years and has yet to show signs of dying. This pit is actually a natural gas field in Derweze, Ahal Province, Turkmenistan. During drilling in 1971, Soviet geologists drilled in an airbag that caused the ground beneath the rig to collapse into a large pit with a diameter of 70m. To avoid poison gas leakage, people decided that the best way to burn it. However, this fire has not ended yet.
*Một cái hố khổng lồ có tên gọi là Cánh cửa đến Địa ngục luôn hừng hực cháy suốt hơn 40 năm qua và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ lụi tàn. Hố này thực chất là một mỏ khí thiên nhiên ở Derweze, tỉnh Ahal, Turkmenistan. Trong khi tiến hành khoan năm 1971 các nhà địa chất Liên Xô đã khoan vào một túi khí khiến mặt đất bên dưới dàn khoan bị đổ sụp tạo thành một hố lớn với đường kính 70m. Để tránh khí rò rỉ gây ngộ độc, người ta đã quyết định cách tốt nhất là đốt nó. Tuy nhiên đám cháy này đến nay vẫn chưa kết thúc.

image.png
This lava lake has been in continuous operation since 1906 and is situated at Erta Ale volcano 610 m high in Afar, northern Ethiopia.
*Hồ nham thạch này hoạt động liên tục từ năm 1906 và nằm ở núi lửa Erta Ale cao 610 m, ở vùng Afar, miền Bắc Ethiopia.

image.png

image.png
The images of the Sturnus are sky-high and create numerous bizarre shapes as they migrate.
Những hình ảnh bầy sáo đá bay kín trời và tạo nên muôn vàn hình thù kỳ dị khi chúng di cư.

image.png

These overlapping clouds are called lens clouds. They are usually formed by the condensation of water vapor at high altitudes in the air, usually above the mountains. Water vapor condenses as temperatures fall and winds blow them into slopes or steep terrain.

  • Những đám mây kỳ dị xếp chồng lên nhau này có tên gọi là mây hình thấu kính. Chúng thường được hình thành bởi sự ngưng tụ của hơi nước ở những vị trí cao trong không khí, thường là ở phía trên những ngọn núi. Hơi nước ngưng tụ khi nhiệt độ giảm và gió thổi chúng vào sườn núi hay những địa hình dốc.

image.png
Catatumbo lightning phenomenon, this is an atmospheric phenomenon in Venezuela, occurring on the top of the Catatumbo mountain. With strong lightning bolts above a small area, this is considered to be the world's most abundant ozone reservoir. This phenomenon originates from large storm clouds at altitudes above 5 km and occurs during 140 to 160 nights a year, 10 hours a day and up to 280 times per hour.
*Hiện tượng sét Catatumbo, đây là một hiện tượng khí quyển ở Venezuela, xảy ra trên đỉnh núi sông Catatumbo. Với những tia sét mạnh xảy ra thường xuyên bên trên một diện tích nhỏ, nơi này được coi như là nơi tạo ra ozone (ở tầng đối lưu) nhiều nhất thế giới. Hiện tượng này bắt nguồn từ những đám mây bão lớn ở độ cao trên 5 km và xảy ra trong suốt 140 đến 160 đêm một năm, 10 giờ một ngày và lên đến 280 lần mỗi giờ.

image.png

Every year, about 43 million red crabs move to the sea to lay eggs. In particular, on the occasion of this phenomenon, local authorities banned the routes for a week so as not to interfere with their movement.
*Hằng năm, có khoảng 43 triệu con cua đỏ di chuyển ra biển để đẻ trứng. Đặc biệt, đến dịp hiện tượng này xảy ra thì chính quyền địa phương cấm các tuyến đường trong một tuần để không gây trở ngại cho việc di chuyển của chúng.

Sort:  

hihi! cảm ơn nhé!

e ghét nhất là sấm chớp và mưa đá ^^ | i hate lightning and hail

mỗi khi nghe tiếng sét đánh là dường như a sắp biết bay ý e ạ. :v

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24707.97
ETH 1912.60
USDT 1.00
SBD 3.32