အရက္ေသာက္ျခင္းေႀကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္

in #myanmar5 years ago

image
အရက္ေသာက္ျခင္းေႀကာင့္ လူသားတုိ႔၏ (DNA)အား ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျပီး ရင္းသားကင္ဆာႏွင့္ အျခားေရာဂါႀကီးမ်ဴိးစုံ ျဖစ္ပြားေစေႀကာင္း ေဆးသုေတသီမ်ားက သတိေပးထားပါတယ္။အရက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတုဓာတ္မ်ားက လူသားတုိ႔၏ ကလပ္စည္းမ်ားအား ဆံခ်ည္မွ်င္ကဲ့သုိ႔ အမ်ွင္မ်ား(Hay Wire)မ်ားျဖစ္ေစကာ ထုိမွတဆင့္ DNA စနစ္အား ပ်က္စီးေစေႀကာင္း ေဆးသုေတသီမ်ားက ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။
အရက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတုဓာတ္မ်ားေႀကာင့္ ပါးစပ္ လည္းေခ်ာင္ အသည္း အူမႀကီး အူ ရင္းသားစသည့္တုိ႔တြင္ အသားပုိးမ်ားျဖစ္ပြားေစပါတယ္။အရက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတုဓာတ္မ်ားအနက္ အဆုိးဝါးဆုံးဓာတ္မွာ Acetadehyde ျဖစ္ပါတယ္။ကင္ဆာမ်ဴိးစုံေႀကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း ေသဆုံးေနမႈတြင္ အရက္ေသာက္ျခင္းေႀကာင့္ ေပးေသာရလဒ္မွာ ၆%ထိရွိေနပါတယ္။ျဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းေႀကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ရွင္ေပါင္း ၁၂၈၀၀ေတြ႔ရွိခဲ့ ကင္ဆာေရာဂါရွင္ေပါင္း ၄%ျဖစ္ေနေႀကာင္း သရွိရပါတယ္။

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 27958.15
ETH 1753.43
USDT 1.00
SBD 2.98