၃၁ / ၀၈ / ၂၀၁၈ ( ေသာၾကာေန႔ ) promotion post မ်ားအတြက္ အုပ္စု ( ၁ ) မွ promotion တင္ရန္

in myanmar •  5 months ago

30/08/2018 ( Thursday ) only Chosen Promotion post lists ( group -3 ) from Myanmar Steemit Community

No.Name​​link
1.@gunapeyahttps://steemit.com/myanmar/@gunapeya/thundefinedyapayapetha-thu-bawaeyakang-2-c12155fd9acd6
2.@suhlainghttps://steemit.com/myanmar/@suhlaing/sitkuekangel-tsundefinedk
3.@tunnaingwinhttps://steemit.com/myanmar/@tunnaingwin/thimwtpayyyaa-lum-pedthundefined-20-8bb556e611a44
4.@kyawthuyeinhttps://steemit.com/myanmar/@kyawthuyein/mnkkhng-e-66b8d9adcdb6a
5.@yuzanahttps://steemit.com/myanmar/@yuzana/luthaathenws-lundefinedne-babayu
6.@htwegyihttps://steemit.com/myanmar/@htwegyi/wkta-ank-wak
7.@thatkozawhttps://steemit.com/myanmar/@thatkozaw/pyek-eta-lw-enpi
8.@billionaireheinhttps://steemit.com/myanmar/@billionairehein/change-your-life-with-team-morale
9.@mahawhttps://steemit.com/myanmar/@mahaw/alym-mo-el-tit-eskh-ng
10.@pyaesonekhinkhinhttps://steemit.com/myanmar/@pyaesonekhinkhin/to-someone
11.@aungtharkyawhttps://steemit.com/myanmar/@aungtharkyaw/yap-nasaota-koyyawa-208883bee303d
12.@sawlwinhttps://steemit.com/myanmar/@sawlwin/how-to-upvote-worthly
13.@lwanwaihttps://steemit.com/myanmar/@lwanwai/electronic-6
14.@myanmarkokohttps://steemit.com/myanmar/@myanmarkoko/gp-2-tho-alnytsekhak
15.@uthantzinhttps://steemit.com/myanmar/@uthantzin/eaundefinedmethundefinedn-tsen
16.@leeshanghttps://steemit.com/myanmar/@leeshang/monytsny-apong-1
17.@saikaungzawthanthttps://steemit.com/steemit/@saikaungzawthant/disciplines
18.@donjaunhttps://steemit.com/myanmar/@donjaun/undefinedna-wng-smartphone-chapter-4
19.@ansoehttps://steemit.com/myanmar/@ansoe/kipya-tundefinedtk-eaangyamng-5-07ae93366b7d5est
20.@myothuzarhttps://steemit.com/myanmar/@myothuzar/aepa-208a565fd0042

logo (1).png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: