ေဝါဟာရႂကြယ္ေသာ ျမန္မာစကား

in myanmar •  5 months ago

ေဖ့ဘုတ္က႐ွာေတြ႕တာပါ။ ျပဳစုထားတာလဲ လက္ဖ်ားခါမိတယ္။ ျမန္မာစကားမ်ား ေဝါဟာရႂကြယ္ဝလိုက္တာ။ ေသတာကို ေရးျပထားတာေတာင္ ေဝါဟာရ ၁၃၀ ေက်ာ္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဒီလိုအသံုးအႏွဳန္းေတြ
ဘယ္သိမွာလဲ။ ကန္ေတါ့ပါရဲ့...မစင္တစ္မ်ိဳးတည္း ကိုေတာင္ အေခၚအေဝၚက ဆယ္မ်ိဳးေလာက္႐ွိ
တယ္။

ဆိုေတာ့ကား...ဒီလို အသံုးေတြကို အထူးတလည္
မသင္ယူရတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္ရတာ အရမ္းကို
ဂုဏ္ယူရပါတယ္.....လို႔။

image
image source

image
image source

Author @nweoomon
16-11-2018

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ဝိုး ခ်ီတက္က မလာဘူး ျမန္မာ ေဝါဟာရကိုေၾကာက္သြားတာမ်ားလား 😁

·

ဟုတ္ပါ့
သူၾကာက္လို႔ပ႐ိုလဲတင္ရဘူး

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nweoomon from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

💝💝💝