အမွတ္တရ ပုံရိပ္ေလးမ်ား

in myanmar •  7 months ago 

အေမ့ရြာသြားစဥ္ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားမွာ က်မ
တူေလးက ဘုရားစာကို ေအာ္ၿပီး အားရပါးရ
အက်ယ္ႀကီးဆိုေလသည္။ တူေလးက ၃ႏွစ္ရိွၿပီး
မူႀကိဳေက်ာင္းက သင္ေပးသည့္အတိုင္းေအာ္ဆိုေနလိုက္တာမ်ား

”ဗုဒၶံပူေဇမိ”

တစ္ခြန္သာနားလည္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းဆက္ဆိုသည္မ်ားကို နားမလည္ေတာ့ပါ။

သူေအာ္သံက ကေလးသံျဖစ္
ေသာ္လည္း ဘုရားဝင္းအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ
ထြက္ေပၚလာ၍ဘုရားဖူးသူမ်ား ျပဳံး၍ ဝိုင္းၾကည့္သြားၾကသည္။

ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္ဖြယ္အျပဳအမူေလးကို
ေတြ႔ရ၍ အမိအရမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။

image

image

image

image

Author @nweoomon
Photo @nweoomon
15-11-2018

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @nweoomon! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.
You received more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

ႏြယ္ဦးမြန္ စာေရးေကာင္းတယ္ေလ ပို႔စ္႐ွည္ေရးပါ
ခ်ီတက္လာမွာစိုးလို႔လား 😁

·

ဟုတ္တာ္
သူ႔ၾကာက္လို႔

ဘုရားစာဆိုေတာ့ ခ်ီးတက္မလာေတာ့ဘူးေပါ့

Posted using Partiko Android

·

ဘုရားဆိုေတာ့ေၾကာက္တယ္ထင္ပါ့

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nweoomon from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.