Steem Power ႏွင့္ SMTs ( Henry Aung )

in myanmar •  6 months ago

henry Aung.jpg

မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ Steem ေစ်းသည္ USD $ 0.9 ဝန္းက်င္ တြင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္မွာ အတန္ၾကာလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ေျပာရလ်င္ ဤ အခ်ိန္သည္ Steem ဝယ္စုထားႏိုင္လ်င္ အေကာင္းဆံု အခ်ိန္ ျဖစ္မည္မွန္းသိေသာ္လည္း မိမိ၏ အျခားစုထားေသာ coin မ်ားကလည္း ေရာင္းရက္စရာမရွိပါ။

လက္ရွိ အေျခအေနအား cryptocurrency panic movement ဟု ေခၚေနၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ steemit platform ကေတာ့ျဖင့္ မွန္မွန္ႀကီး ေရွ႕ဆက္လ်က္ရွိပါသည္။ SMTs ထြက္ေပၚလာမည္ ရက္ေၾကညာၿပီးေနာက္ Steemit Platform ေပၚတြင္အေျခခံၾကမည့္ SMTs မ်ားလည္း တခုၿပီးတခု ထြက္ေပၚလာေနၾကပါၿပီ။

APPICS ၏ XPA token , Hunt platform ၏ hunt token , Air Clinic ၏ airtoken အစရွိသျဖင့္ တခုၿပီး တခု ထြက္ေပၚလာေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္၏ ေဆာင္းပါးမ်ား တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာတခုရွိပါသည္။ ထိုအရာမွာ " Steem ေစ်း မတက္မွာ မပူပါႏွင့္ Steem ေစ်းတက္လာလ်င္ မိမိတြင္ လံုေလာက္ေသာ SP မရွိမွာကိုသာပူပါ " ဟူ၍ အႀကိမ္ ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့ပါသည္။

ထို အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ အစ္ကို ဟင္က power up ပါ power up ပါ ဟူ၍ စည္းကမ္းတခုခ်မွတ္ကာ power up မလုပ္ခ်င္ ေသာ္လည္း ႀကိတ္မိတ္ ကာ power up ခဲ့ၾကရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ ဤ Platform ေပၚေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ Member တို႔အား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား အေၾကာင္းမဲ့ ထုတ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ power up မလုပ္ခ်င္၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း Power down ၍ ရွိသမွ် ေရာင္းစားခ်င္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း MSC မွ ထြက္သြားၾကပါသည္။ သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူ ရွိပါလိမ့္မည္။

01.jpg

ယခု ကၽြန္ေတာ္ Steem power ၏ အေရးပါပံုအေၾကာင္း ေျပာျပပါမည္။ Steemit ၏ အသက္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေသာ SMTs project မ်ားတြင္ steemit platform ကဲ့သို႔ပင္ cureation reward system မ်ား ပါလာၾကပါလိမ့္မည္။ ဥပမာျပရလ်င္ ယခု သူမ်ားေဆာင္းပါးအား vote ေပးလ်င္ ၂၅ % မိမိတို႔ ျပန္ရသကဲ့သို႔ SMTs မ်ားတြင္လည္း ထိုစနစ္မ်ား ပါရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ ၏ Steem Power သည္ SMTs အားလံုးတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ မိမိတြင္ ရွိေသာ SP ျဖင့္ steemhunt.com ရွိ ကုန္ပစၥည္း ေၾကညာမ်ား vote သြားလုပ္ေပးလ်င္ သူတို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ % အလိုက္ hunt token ျပန္လည္ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ hunt ေၾကညာမ်ားတြင္ Steem power ကို တိုက္႐ိုက္ထား၍ vote ရယူေနၾကရာ ေစ်းကြက္ ထြက္လာလ်င္ Steem ေစ်းႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း အေနအထားတြင္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

ထို႔အတူ hunt token သည္ လက္ရွိ ေစ်းကြက္ ေပၚသို႔ မေရာက္ေသးပါ။ မၾကာမွီ ေစ်းကြက္ ေပၚသို႔ ေရာက္လည္း ေပါက္ေစ်းအတိုင္း မိမိတို႔အားလံုး အက်ိဳးရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အနည္း ငယ္ ရႈပ္ေထြးသြားမည္ ထင္ပါသည္။ ဆိုလို သည္မွာ Steemhunt သည္ steemit ကို ပံုစံ တူ ယူထား သည္ ျဖစ္ရာ သူတို႔၏ ေၾကညာ မ်ားအတြက္ voting power လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ Steem power ရွိသူတိုင္း အား Hunt token power air drop ျဖင့္ အလကားခ်ထားေပးပါသည္။

ဆိုရလ်င္ ကၽြန္ေတာ့ SP 11000 ေက်ာ္ ရွိသည့္ အတြက္ Hunt token လည္း 11000 ေက်ာ္ရရွိပါသည္။ ထို Hunt token power ျဖင့္ Steem Hunt မွ ေၾကညာမ်ားကို vote ေပးျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္လည္း % အလိုက္ Hunt token မ်ား ရရွိေနပါေသးသည္။ ဤ နည္း ျဖင့္ Hunt token မ်ား ေစ်းကြက္ ေပၚ ေရာက္လာေသာ အခါ မိမိတို႔ SP အား power down ၍ ေရာင္းစားစရာမလိုေတာ့ပါ ။ Hunt token ကဲ့သို႔ေသာ SMTs မ်ားကိုသာ ထုတ္ယူ ေရာင္းစား၍ အက်ိဳး အျမတ္ယူ ေနပါေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

02.jpg

ဤသည္မွာ steemit platform မွ ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေသာ SMTs တခု ျဖစ္သည့္ steemhunt ႏွင့္ Hunt token အေၾကာင္း ရွင္းျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ SMTs နည္းပညာ တရားဝင္ လြင့္တင္လိုက္လ်င္ ဤ နည္းပညာအေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ steemhunt ကဲ့သို႔ေသာ project မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေစာင့္ေနၾကပါသည္။

ထို project တိုင္းတြင္လည္း သူႏွင့္ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ token မ်ား ထြက္လာၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုထြက္လာၾကေသာ token မ်ားကလည္း မိမိ တို႔ SP ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးမ်ား မည္ ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ Steem Power မည္မွ် အဖိုးတန္မည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးသည့္ အတိုင္း steemit platform ၏ အသက္သည္ Steem power ျဖစ္ပါသည္။

ယံုၾကည္၍ စုခဲ့ၾကသူတို႔ အက်ိဳးမ်ားပါလိမ့္မည္။ ဤ တြင္ Member မ်ားအေနျဖင့္ ေမးစရာရွိလာပါသည္။ steemit platform မွ အျခားေသာ token မ်ားကို ထုတ္ေစျခင္း သည္ မူရင္း မိခင္ ျဖစ္ေသာ Steem token ေစ်းကို က်သြား ေစပါမည္ေလာဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အျခား တဖက္ကလည္း steemit ၏ SMTs project မ်ားသည္ Steem ေစ်းကို မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးရွိ ေစမည္နည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းမွာ လူတိုင္းသိခ်င္ ေနေသာ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါသည္။

ေျပာပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ MSC အေစာပိုင္းကာလ မ်ားတြင္ မိမိတို႔ SP 25 သာရွိေသးေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ အလြန္ အကၽြံ vote & comments မ်ား ေပးမိေသာအခါ bandwidths limit exceed ဟူ၍ ဘားမွ ထပ္လုပ္မရေသာ အေျခ အေနမ်ိဳး ၾကံဳဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ မိမိ ၏ 25 SP ပမာဏ အတိုင္းသာ vote & comment ေပးႏိုင္း ျခင္းျဖစ္၍ ထိုထက္ ပို လုပ္လိုလ်င္ SP တိုးယူရန္သာ ရွိပါသည္။

ယခုလည္း ထို အတိုင္းသာျဖစ္ပါသည္။ steemit Platform ေပၚတြင္ အေျခခံၾကမည္ ျဖစ္ေသာ SMTs project မ်ားကလည္း သူတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္အား တနည္းအားျဖင့္ ထို project ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ပမာဏ မွာ Steem power ျဖင့္ ခ်ိန္ညႇိထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာျပပါမည္။ Steem hunt platform ၏ လက္ရွိ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ပမာဏမွာ SP 1.4 သန္းတြင္ရွိပါသည္။

Steemhunt အားသံုးစြဲသူ မည္မွ် ရွိမည္ ေတာ့မသိပါ။ သို႔ေသာ္ SP 1.4 သန္းတြင္ အဆင္ေျပေျပ သံုးႏိုင္ပါသည္။ ထို ရွိေနေသာ SP 1.4 သန္းမွာ steemhunt project မွဝယ္ယူထားေသာ Steem Power မ်ားမဟုတ္ပါ။ Steemit account မ်ားထံမွ delegates ယူထားေသာ Steem မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း Steemhunt platform သည္ နာမည္ႀကီးသြား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း Hunt token ေစ်းကြက္ ေပါက္သြား၍ ေသာ္လည္ေကာင္း steemhunt သို႔ အေကာင့္ အေျမာက္အမ်ား ဝင္ေရာက္လာၾကေသာအခါ ထို platform ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္အားသည္ SP 1.4 သန္းႏွင့္ မေလာက္ေတာ့ပါ။

03.jpg

ထိုအခါ SP မျဖစ္မေန ဝယ္ထည့္ၾကရပါေတာ့မည္။ သို႔ မဟုတ္ ထို platform ၏ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္လိုက္လ်င္ ျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္ ျမႇင့္တင္လိုက္ေသာ နည္းပညာ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း Steem power သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တို႔ အဘယ့္ ေၾကာင့္ SMTs ကို ေမွ်ာ္ေနၾကသနည္းဟု ဆိုလ်င္ SMTs project မ်ား ထြက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ထို project မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းသည္ Steemit ၏ Steem power ကို အေျခခံထားသည္ ျဖစ္ရာ ထို အခ်ိန္တြင္ Steem ေစ်းမ်ား တက္လာၾကမည္ကို သိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ယခု steemhunt သည္ SP 1.4 သန္းျဖင့္ လည္ပတ္ေနပါသည္။ Air Clinic ကေတာ့ မည္မွ် SP ရွိသည္ မသိေသးပါ။ ေသခ်ာမေလ့လာရေသးပါ။ APPICS ကေတာ့ SP delegates လုပ္ၾကရန္ မေတာင္းဆိုပါ။ လိုအပ္ေသာ SP အတြက္ ICO ေခၚၿပီးသြားၿပီး ျဖစ္၍ SMTs နည္းပညာ တရားဝင္ လြင္တင္မည့္ ရက္ကို ေစာင့္ေနပါသည္။

ထို ICO တြင္လည္း Steem ႏွင့္ SBD ျဖင့္ APPICS ၏ XAP token မ်ားကို ဝယ္ယူ ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မိမိကေတာ့ အလုပ္မ်ားေနသျဖင့္ မမွီလိုက္ပါ။ SMTs project မ်ားသည္ အနည္းဆံုး SP သိန္းကဏန္း သန္း ကဏန္းလိုအပ္မည္ ျဖစ္ရာ project မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီလ်င္ SP မည္မွ် လိုအပ္မည္ကို မွန္းဆၾကည့္ပါ။

Project Developers မ်ား လိုအပ္ေသာ SP ပမာဏ delegates လုပ္၍ မရလ်င္ ျပင္ပေစ်းကြက္မွ Steem မ်ား မျဖစ္မေန ဝယ္ယူၾကရပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ Steem ေစ်းတက္လာပါလိမ့္မည္။

04.jpg

ထို႔ေၾကာင့္ steemit ၏ SMTs တရားဝင္ လြင့္တင္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ MSC အတြင္းမွ လိုလိုခ်င္ခ်င္ power up ခဲ့ၾကသူမ်ား ေဆာင့္ႀကီးေအာင့္ႀကီးျဖင့္ power up ခဲ့ၾကသူမ်ားအားလံုး မိမိတို႔ SP ရွိသမွ် အက်ိဳးခံစားၾကရပါလိမ့္မည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အစ္ကိုဟင္၏ သတိေပးခဲ့မႈမ်ား ၊ SP ရၾကေစရန္ အသနားခံ၍ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီယူၿပီး promotion ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ကေတာ့ မိမိတို႔ SP စုႏိုင္ရန္ ေနာက္ ၅ လသာ အခ်ိန္ရွိပါေတာ့သည္ဟု ေျပာလိုပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ Steem ေစ်းတက္ေလ SP စုရခက္ေလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ား steemit တြင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....

logo.png

Photo Credit : Original source Original source

Author : Henry Aung ( Kachin )
MSC : 001

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ခုကစျပီး steemit ေပၚကtokensေတြအေၾကာင္းပါလိုက္ေလ႔လာျပီး ယူသင့္တာေတြယူထားရေတာ႔မယ္။

·

အခ်ိန္ေကာင္းပါပဲ... မိမိရွိသေလာက္ SP နဲ႔ ရသေလာက္ယူထားပါ။

အစ္ကုိရွင္းျပမွဘဲ နားလည္သြားတယ္ steemhunt ဖြင့္သာဖြင့္ခဲ့တာ နားမလည္ဘူး ေက်းဇုူးပါဗ်ာ

·

ေကာင္းပါၿပီ... steemit platform ကေနထြက္လာမဲ့ ေနာက္ SMTs မ်ား အေၾကာင္း ေကာင္းႏိုးရာရာ ေတြကို အလ်င္သင့္သလို ေဖၚျပေပးပါ့မယ္။

တခ်ိန္​က eth လည္​း ဒီလိုနဲ႔​ေစ်းတတ္​လာတာမို႔လား အစ္​ကို

·

ဟုတ္ပါတယ္... steemit platform က Eth ထက္ အမ်ားႀကီး ပိုေကာင္းမြန္ပါတယ္... ျမန္ဆန္မႈ ၊ ဝန္ေဆာင္မႈနႈန္းထား free ၿပီေတာ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈပမာဏ

Spစု ရတာ ရေလရေလ ပိုလိုခ်င္ေလ ျဖစ္ေနျပီ ကိုဟင္

·

ဒီလိုပဲေလ... အခုကတည္းက စု ေနလည္း ေနာက္မက်ေသးပါဘူး

sp ေတြ အမ်ားႀကီး လိုခ်င္ေသးတယ္ ထပ္လဲ မ်ားမ်ားရဖို႔ တတ္နိုင္သေလာက္ေလးႀကိဳးစားသြားပါဦးမည္ ။

·

မိန္းမယူဖို႔ SP စုေနတာေတာ့ ဟုတ္ေလာက္ပါဘူး...

·
·

ဟုတ္ပါဘူး အကိုရာ

ဝယ္ျပီးေတာင္ ပါဝါအပ္ခ်င္လာျပီ ကိုဟင္။ steemhunt အေၾကာင္း ပို ့စ္ေလးတင္ေပး
ဖို ့ အၾကံျပဳပါရေစဗ်။

·

Steemhunt ကို ကိုစိုင္းနဲ႔ ဒိုမီေလး တို႔ ေဆာင္းပါးေရးထာပါတယ္ .... SP ကေတာ့ မ်ားေလေကာင္းေလပါ။

·
·

ဟုတ္ကဲ့ ကိုဟင္

အဲ့အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနတာ။ႀကိဳက္ၿပီ

·

မိန္းမ ယူေတာ့မို႔လား..?

ကဲ အကိုဟင္ရွင္းမွပဲ လင္းေတာ့တယ္ SMT အေၾကာင္း steem power SP က ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိသြားပါပီ။ SP ကိုအေျခခံတဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြ ကို ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္ေနပါ့မယ္။

·

တခုၿပီးတခု ထြက္လာေနပါၿပီ... ဆိုေတာ့ SMTs ကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ အက်ိဳးအျမတ္ရမဲ့ အခ်ိန္လည္း မေဝးေတာ့ပါဘူး။

ဟုတ္​ကဲ့ပါ အကို​ေရ sp စုလွ်က္​ပါ ☺ ☺

·

အေကာင္းဆံုးပါ။

ေစာင့္ေမ်ွာ္လ်က္ပါ

·

ဟုတ္ ... ေမွ်ာ္ေနတာ ၾကာေနၿပီ။

အမွန္အတိုင္းဝန္ခံရရင္ steem နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ token ေတြအေၾကာင္းအမ်ားႀကီးေလ့လာရဦးမယ္၊တစ္ခုမွမသိေသးဘူး

·

ဟုတ္ ဦးမင္း ... အကုန္လံုးကလည္း ေလ့လာေနဆဲ အဆင့္ပါပဲ

ေက်းဇူး အစ္ကို
စာမေရးႏိုင္ေတာ့spမရဘူးျဖစ္ေနၿပီ
ျပန္ေရးအံုးမယ္အစ္ကိုေရ

·

ေရးပါ ကိုမိုးေဇာ္ေရ.... အမ်ားႀကီးေနာက္မက်ေသးပါဘူး။

Token ​ေတြ တခုပီးတခု ထြက္​လာပီး sp ​ေတြ ပို၍ အသံုးက်လာ​ေတာ့မည္​ အ​ေႏွးနဲ႔အျမန္​ ​ေစ်းတတ္​​ေတာ့မွာပဲ ဝယ္​စုႏိုင္​သူ​ေတြ စုထားသင္​့​ေသာအခ်ိန္​ပဲ

·

ဝယ္စုေတာ့မယ္ေပါ့.... SP ေတြမ်ားလာရင္ vote ေပးအံုးေနာ္

·
·

အ​ေတာ္​လုပ္​ပါ ကိုျမသာရယ္​

At this time the steem price has dropped. And every day going to the bottom level.

Steemhunt and airclinic ေတြေတာ့ လုပ္ထားၿပီးၿပီ။
SP မ်ားျခင္း အက်ိဳးပါ။
Byteball ကေတာ့ RP ျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးပို႐ွိ...
Steem အိပ္မက္ေတြ ေကာင္းေကာင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေတာ့မည္ေပါ့....

·

သိပ္မၾကာေတာ့ပါဘူး... SMTs ေတြ ေစ်းကြက္ ဖြင့္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရထားတဲ့ token ေတြ ခ်ေရာင္းႏိုင္ပါၿပီ။

ေက်းဇးတင္ပါသည္

·

ဟုတ္ကဲ့ ၊ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Congratulations @kachinhenry! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Sp စုေမစုေမ Go to sp 1000 ဆီ သုိ႔ 😋😋😋😋