က်ေနာ္ႏွင့္ ႏွစ္ကာလမ်ား (Chapter 3)steemCreated with Sketch.

in myanmar •  8 months ago 

FB_IMG_1527335451652.jpg

သို႔ႏွင့္ လုပ္ထားၿပီးသြားသည့္ ခံုမ်ားကို အေမေဆာက္ထားသည့္ အိမ္ေလးမွာ သြားထား လိုက္၏။ ယခုငွါးထားသည့္ က်ဴရွင္ခန္းက စာသင္ခံုမ်ား တပါတည္း ပါၿပီးသားကိုး။ အျပင္ေျဖ သီးသန္႔ ဘာသာစံု သင္တန္း ျဖစ္သျဖင့္ အျခား ဘာသာမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားလည္း လို၏။ က်ေနာ္ႏွင့္ သိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားကို အကူအညီေတာင္းရ၏။ ဆရာတို႔၊ ဆရာမတို႔ကလည္း ကူညီေပးမည္ဟု ဆိုၾက၏။ သူတို႔၏ လက္ရွိ စာသင္ခ်ိန္မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိၿပီး အခ်ိန္ ဇယား ဆြဲလိုက္၏။ အဆင္ေတာ့ ေျပသြား၏။ ခ်က္ခ်င္းႀကီး စာသင္ေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား ရသြားျခင္း မဟုတ္ေပ။

အစပိုင္းမွာ က်ေနာ္ ႏွင့္ English သင္ေပးမည့္ ဆရာမ သာ သင္ထားရ၏။ ေနာက္ပိုင္းမွ အျခား ဘာသာျပ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္မိ လာျခင္းျဖစ္၏။ chemistry ႏွင့္ Eco ဘာသာရပ္ကို က်ေနာ္ သင္မည္၊ က်န္ဘာသာရပ္မ်ားကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္ေပါ့။ အစပိုင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသား (၂) ဦးသာ ရွိ၏။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ထပ္ (၂) ေယာက္တိုးၿပီး (၄) ေယာက္ေပါ့။ ေနာက္တိုး (၂) ေယာက္ က ေမာင္ႏွမေတြ ျဖစ္၏။ သို႔ေပမယ့္ ထို ေမာင္ႏွမ (၂) ေယာက္သည္ ႏွစ္လ ေလာက္ တက္ၿပီး မလာၾကေတာ့ေပ။ ေမာင္ေလးက အစကတည္းက စာကို စိတ္မပါျခင္း ျဖစ္၏။ ေနာက္ပိုင္း ပ်က္ရက္မ်ားလာၿပီး မလာေတာ့ျခင္း ျဖစ္၏။ အမကေတာ့ က်န္းမာေရး ေၾကာင့္ နားလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။

သို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသား (၂) ေယာက္ႏွင့္သာ ေရွ႕ဆက္ ခ်ီတက္ေနရ၏။ သူတို႔ (၂) ေယာက္ကေတာ့ အတန္းခ်ိန္လည္း မွန္၏။ စာလည္း ပံုမွန္ေတာ့ လုပ္၏။ ေနာက္ပိုင္းမွ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းသား (၂) ဦး ထပ္ရ၏။ ေက်ာင္းသူ တဦး၊ ေက်ာင္းသား တဦး ျဖစ္၏။ အတန္းခ်ိန္ေတာ့ သိပ္ မမွန္ၾကေပ။ ေက်ာင္းသူမွာ က်ေနာ့္ အသိတေယာက္၏ ညီမ ျဖစ္၏။ အတန္းခ်ိန္မွန္မွန္ တက္ရန္ မည္သို႔ပင္ ေျပာေစကာမူ ေျပာတုန္း ခဏေတာ့ မွန္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္တာ့ ဒုံရင္းသာ။

healthynewyear_1024px.jpg
photo from Google

အျခား က်ဴရွင္မ်ားလို (၃) ရက္ပ်က္ ထြက္ လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း လက္ရွိ က်ေနာ့္ အေျခအေနႏွင့္ မလုပ္ခ်င္ေပ။ ( လုပ္မရျခင္း မဟုတ္ မလုပ္လိုျခင္း ျဖစ္၏) တဦးမွာ အသိ၏ ညီမေလး ျဖစ္ေနသလို၊ ေနာက္တဦး၏ မိဘကလည္း သူ႔ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းပန္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ လာမည့္ႏွစ္ ဖြင့္လွ်င္ေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ေသာ္ ကိစၥမ်ိဳးကို ေသေသခ်ာခ်ာေလး လုပ္မွ ျဖစ္မည္။ အနည္းငယ္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ဖို႔ေပ့ါ။

ဤသို႔ျဖင့္ က်ေနာ့္ သင္တန္းေလးသည္ ခေနာ္နီ ခေနာ္နဲ႔ႏွင့္ ျဖည္းျဖည္း မွန္မွန္ေလး ခ်ီတက္ခဲ့၏။ က်ေနာ့္ သင္တန္းက ေန႔လည္ (၁၂) နာရီထိသာ ျဖစ္၏။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အားသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ လိုက္ညႇိၿပီး ယူထားရသျဖင့္ စာသင္ခ်ိန္မ်ားက အနည္းငယ္ေတာ့ ကိုးလို႔ကန္႔လန္႔ ျဖစ္ေန၏။ လာမည့္ စာသင္ႏွစ္တြင္ေတာ့ ထိုကိစၥကိုလည္း ေသခ်ာေလး ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရေပဦးမည္။ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီမွာ အတန္းၿပီးေပမယ့္။ မြန္းလြဲ (၁) နာရီမွာ ကေလးေတြကို ျပန္လာရန္ ေခၚထား၏။ စာက်က္ခုိင္းဖို႔ ျဖစ္၏။ သူတို႔ စာက်က္တာကို က်ေနာ္ ေစာင့္ေပးဖို႔ ျဖစ္၏။ ေန႔လည္ (၂) နာရီခြဲ ထိေပါ့။

ဆက္ပါဦးမည္

Don Jaun

MSC 31

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Don Jaun from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ဪ ဆရာ့ဘဝ

Posted using Partiko Android