ေဟာေျပားပြဲအမွတ္တရ

in myanmar •  3 months ago 

27-9-2019
ေန႕တြင္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕ သက္ေတာ္ရွည္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ လူအမ်ား အတြက္ နည္းပညာျဖင့္ facebook တြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္အလတ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရဆိုင္ရာ အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ အတုေယာင္မ်ားကို အလြယ္တကူ နားမေရာင္ရန္ႏွင့္ Scam မ်ားကို အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား ေဟာေျပားျပသျခင္း ဇာတ္လမ္းသရုပ္ေဖာ္ျဖင့္ တင္ျပျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည္။

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 1.45% upvote from us for your 135 Partiko Points! Together, let's change the world!