☆မာတာမိခင္ေက်းဇူးရွင္☆

in #myanmar6 years ago (edited)

image
အူဝဲဆိုၿပီး လူ႔ေလာကထဲကို
စေရာက္ထဲက ပထမဆံုး ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ မ်က္ႏွာ...
ကမၻာမွာ အလွဆံုး အျပံဳး ကိုျပံဳးျပခဲ့သူ
ေအးျမတဲ့ စမ္းေရပမာ
ေႏြးေထြးတဲ့ ေမတၱာတရားေတြ ထံုမႊန္း
အားအင္အတြက္ ႏို႔ခ်ိဳကိုတိုက္ေကၽြး
ဘဝအတြက္ ခြန္းအားေတြ ေပးခဲ့သူ
တစ္သက္မွာ တစ္ခါ
တစ္ခါမွာ တစ္ေယာက္ ဆိုသလို
ဘာနဲ႔မွ ႏွိုင္းရွင္ အစားထိုးမရတဲ့
မာတာ မိခင္ ေက်းဇူးရွင္ ေမေမ...။
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
image
@aungzin
MSC -242

Sort:  

​ေမ​ေမက အ​ေခ်ာပါလား 😄

ငါ့အေမပဲဒီေလာက္ေတာ့ရွိမွာေပါ့😄😉

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 57810.45
ETH 3116.57
USDT 1.00
SBD 2.43